ZAP

+response.write({0}*{1})+ perguntou há 8 meses